تعرفه عوارض و بهای خدمات

 

ارزش معاملاتی املاک (ماده101) سال 1402 (دریافت)

ارزش معاملاتی پارکینگ سال 1402 (دریافت)

ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها در سال 1402 (دریافت)

ارزش معاملاتی دارایی 1402 (دریافت)

تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سال 1402 (دریافت)

________________________________________________________________________________________________________

سال 1401

( دریافت ) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401

( دریافتارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1401

( دریافت ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها

( دریافت ارزش معاملاتي پارکینگ در سال 1401

________________________________________________________________________________________________________

سال 1400

( دریافت ) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400

( دریافت ) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1400

( دریافت )  ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده 100 قانون 99شهرداريها

________________________________________________________________________________________________________

سال 1399

( دریافت ) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399

( دریافت ) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1399

ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده 100 قانون 99شهرداريها

________________________________________________________________________________________________________

سال 1398

( دریافت ) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398

( دریافت ) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1398

تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 98 شهرداري ميبد

________________________________________________________________________________________________________

سال 1397

(دریافت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397

(دریافت) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1397

________________________________________________________________________________________________________

سال 1396

(دریافت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396

(دریافت) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1396

________________________________________________________________________________________________________

سال 1395

(دریافت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395

(دریافت) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1395

________________________________________________________________________________________________________

سال 1394

(دریافت) فرم پيشنهاد عوارض جديد يا افزايش عوارض موجود در شهرداری جهت اجرا در سال 1394

(دریافت) لیست عوارض خرید پارکینگ (ردیف ۱۲ دفترچه عوارض سال 1394)

(دریافت) فرم پیشنهاد اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در سطح شهر میبد (ردیف 47 دفترچه عوارض سال 1394)

(دریافت) آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها جهت اجرا در سال 1394

(دریافت) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1394

(دریافت) لیست پیشنهادی بهای خدمات اصناف ردیف 35 تعرفه عوارض جهت اجرا در سال 1394

________________________________________________________________________________________________________

سال ۱۳۹۳

(دریافت) فرم پيشنهاد عوارض جديد يا افزايش عوارض موجود در شهرداری جهت اجرا در سال ۱۳۹۳

(دریافت) لیست عوارض خرید پارکینگ (ردیف ۱۲ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳)

(دریافت) فرم پیشنهاد اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در سطح شهر میبد (ردیف 47 دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳)

(دریافت) آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها جهت اجرا در سال ۱۳۹۳

(دریافت) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال ۱۳۹۳

(دریافت) لیست پیشنهادی عوارض خدمات اصناف سال ۱۳۹۳

________________________________________________________________________________________________________

سال ۱۳۹۲

(دریافت) فرم پيشنهاد عوارض جديد يا افزايش عوارض موجود در شهرداری جهت اجرا در سال ۱۳۹۲

(دریافت) لیست عوارض خرید پارکینگ (ردیف ۱۲ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۲)

(دریافت) فرم پیشنهاد اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در سطح شهر میبد (ردیف ۴۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۲)

(دریافت) آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها جهت اجرا در سال ۱۳۹۲

(دریافت) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال ۱۳۹۲