اعضای شورای اسلامی شهر میبد

شورای اسلامی شهر میبد
جواد فیاضی(ریاست شورا)محمدکاظم صباغیمحمدجواد کارگر
علیرضا آزادمنشسیدایمان علویعلی دهقانی
سید ابوالحسن گلاب