شهرداری میبد در نظر دارد ساخت و ساز یک مجتمع تجاری- اداری در پنج طبقه با اسکلت بتنی به زیربناء هرطبقه 865  مترمربع در شهر میبد- نبش میدان آیت ا... اعرافی را به صورت طرح مشارکت سرمایه گذاری اجرا نماید . متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در فراخوان شركت نمايند.

1-تاریخ و محل دریافت اسناد : درساعات اداری از تاریخ 23/2/1402 تا تاریخ 31/2/1402 از محل شهرداری میبد

2-تاریخ   ومحل ارائه پیشنهادات :  ازتاریخ1/3/1402تا تاریخ 8/3/1402 در محل شهرداری میبد

3- تاریخ  ومحل بازگشایی پیشنهادات : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 9/3/1402 درمحل شهرداری

4-  ضمانت شرکت در فراخوان مبلغ 10/000/000/000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی

5- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد فراخوان درج گردیده است.

                                                                                   شهردار میبد- مجید بهارستانی یزدی

 

 

 

شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه عملیات دیوارچینی ، سیمان کاری و ... ساختمان ارگ شهرداری  را از  طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

 

1-تاریخ انتشار در سامانه: ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاریخ1400/9/29

2-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد: ساعت14روزیکشنبه تاریخ 1400/10/5

3-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ1400/10/15

4-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 1400/10/18

5- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 560/000/000ريال  به صورت فیش نقدی یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

7– نفرات اول، دوم وسوم مناقصه که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

8- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

                                                                                   شهردار میبد- مجید بهارستانی یزدی

شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه واگذاری حفظ،نگهداری ،توسعه فضای سبز وتاسیسات مربوطه شهر وحریم میبد را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1-تاریخ انتشار در سامانه: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/9/24

2-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد: ساعت14روزسه شنبه تاریخ 1400/9/30

3-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 14 روزشنبه تاریخ 1400/10/11

4-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 1400/10/11

5- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 6/570/000/000 ريال به صورت فیش نقدی یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

7– نفرات اول، دوم وسوم مناقصه که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

8- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

                                                                                   شهردار میبد- مجید بهارستانی یزدی

شهرداری میبد در نظر دارد مزایده عمومی واگذاری مدیریت و بهره‌برداری کشتارگاه دام را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در  مزایده شركت نمايند.

1-تاریخ انتشار در سامانه: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ7/7/1400

2-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد: ساعت19روزدوشنبه تاریخ 1400/7/12

3-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 14 روز شنبه تاریخ1400/7/24

4-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت 8 صبح روز یکشنبه تاریخ 1400/7/25

5- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ90/000/000 ريال  به صورت فیش نقدی یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

7– نفرات اول، دوم وسوم مزایده که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

8- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.

                                                                                   شهردار میبد- علیرضا نقوی

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره254مورخ 1400/3/3 شورای اسلامی محترم شهر نیروهای انسانی شهرداری و آتش نشانی شهرک صنعتی جهان آباد را از طریق مناقصه عمومي وبه صورت عقد قرارداد از پیمانکاران واجد شرایط وتأییدصلاحیت شده از اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی تأمین نماید. متقاضيان مي‌توانند با شرایط ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی شهرداری وآتش نشانی شهرک صنعتی جهان آباد. 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 3/278/306/250 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 1400/4/22 تا تاریخ1400/5/10 و مبلغ خرید اسناد 1/000/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتیwww.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ 1400/4/29 تا تاریخ 1400/5/10 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5- زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ1400/5/11 ساعت 10صبح در محل شهرداری 6-  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

اسناد

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره165مورخ 1400/2/22 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به انجام پروژه احداث باغ گودالک از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: احداث باغ گودالک.2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 567/500/000ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری. 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 1400/4/10 تا تاریخ 1400/4/26 و مبلغ خرید اسناد 750/000  ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری. 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری(8 صبح الی 13) و از تاریخ 1400/4/17 تا تاریخ 1400/4/26 ومحل آن دبیرخانه شهرداری. 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزیکشنبه مورخ 1400/4/27 ساعت 10 صبح در محل شهرداری. 6- هزينه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

اسناد مناقصه

پیوست

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره254مورخ 1400/3/3 شورای اسلامی محترم شهر نیروهای انسانی شهرداری و آتش نشانی شهرک صنعتی جهان آباد را از طریق مناقصه عمومي وبه صورت عقد قرارداد از پیمانکاران واجد شرایط وتأییدصلاحیت شده از اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی تأمین نماید. متقاضيان مي‌توانند با شرایط ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی شهرداری وآتش نشانی شهرک صنعتی جهان آباد. 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ3/278/306/250 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 1400/3/24 تا تاریخ 1400/4/9 و مبلغ خرید اسناد 1/000/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتیwww.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ 1400/3/31 تا تاریخ 1400/4/9 و محل آن دبیرخانه شهرداری 5- زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روز پنجشنبه مورخ 1400/4/10 ساعت 10صبح در محل شهرداری 6-  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

اسناد مناقصه

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره235مورخ 1400/02/29 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به  جذب سرمايه گذار براي ایجاد شهربازي مدرن با ویژگی های خاص در پارک حسن آباد معروف به بام میبد از مشاركت مدني با انعقاد قرارداد BOT (ایجاد شهربازی به روش ساخت ، بهره برداری ، انتقال) برای مدت 20 سال اقدام نماید. متقاضيان حقیقی یا حقوقی مي‌توانند با در نظرگرفتن مراتب ذيل در این فراخوان شرکت نمایند.

1–موضوع فراخوان: جذب سرمايه گذار براي ایجاد شهربازي مدرن با ویژگی های خاص در بام میبد.2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان: ضمانت نامه بانکی به مبلغ   6،000،000،000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری. 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 1400/03/18  تا تاریخ  1400/03/24 و مبلغ خرید اسناد 1،000،000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد قراردادهای شهرداری. 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 1400/03/25 تا تاریخ 1400/04/03 و محل آن دبیرخانه شهرداری. 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزشنبه مورخ  1400/04/05 ساعت10 صبح در محل شهرداری. 6- هزينه نشرآگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9-سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد فراخوان مندرج می باشد.

اسناد فراخوان شهربازی بام میبد

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره165مورخ 1400/2/22 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به انجام پروژه احداث باغ گودالک از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: احداث باغ گودالک.2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ567/500/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری. 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 1400/03/10تا تاریخ1400/03/29و مبلغ خرید اسناد750/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری. 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 1400/03/17تا تاریخ 1400/03/29 ومحل آن دبیرخانه شهرداری. 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزیکشنبه مورخ1400/03/30 ساعت 12 در محل شهرداری. 6- هزينه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

اسناد مناقصه باغ گودالک

سایر مدارک پروژه باغ گودالک

شهرداری میبد در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره 1415 مورخ 99/12/13 شورای اسلامی محترم شهر میبد نسبت به واگذاری مدیریت و بهره‌برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر به مدت یکسال و از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مزایده شرکت نمایند.

1- موضوع مزایده: واگذاری مدیریت و بهره‌برداری کشتارگاه دام. 2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ36/000/000 ریال و یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد می‌باشد. 3- زمان و محل دریافت اسناد: از تاریخ 1400/2/8 تا تاریخ 1400/2/25 و مبلغ خرید اسناد300/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری. 4- زمان و محل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ 1400/2/15 تا تاریخ 1400/2/25 و محل آن دبیرخانه شهرداری. 5- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1400/2/26 ساعت 12 در محل شهرداری. 6- هزینه نشر آگهی روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده می‌باشد. 7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 8- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 9- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

 

                                                                                   شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

فراخوان

قرارداد کشتارگاه

قانون منع مداخله

برگ پیشنهاد قیمت

— 10 مورد در هر صفحه
نمایش ۱ - ۱۰ از ۵۰ نتیجه.