فرآیند تغییر کاربری ملک

۱- تهیه کپی سند مالکیت یا گواهی ثبتی.
۲- تهیه کپی نقشه هوایی.
۳- ارایه کپی طرح جامع (نقشه کاربری).
۴- ارایه کروکی موقعیت پلاک.
۵- ارایه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ از اداره کل راه و شهرسازی میبد.
۶- اخذ فرم صورتجلسه تغییر کاربری از دایره ساختمان و تکمیل آن توسط متقاضی و امضای مسؤول دایره ساختمان.
۷- مراجعه به واحد طرح‌ها جهت امضای صورتجلسه فوق.
۸- مراجعه به واحد درآمد جهت محاسبه تغییر کاربری و اخذ چک سپرده از مالک و امضای صورتجلسه فوق.
۹- مراجعه به دایره ساختمان جهت تکمیل و امضای فرم اطلاعات کمیسیون ماده ۵ و تهیه پیش‌نویس نامه جهت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و مهر نمودن کلیه مدارک فوق.
۱۰- مراجعه به واحد درآمد و دبیرخانه جهت امضا و تایپ و شماره نمودن نامه فوق و ارسال مدارک مذکور به اداره کل راه و شهرسازی استان یزد (کمیسیون ماده ۵) از طریق شبکه دولت.
۱۱- بازدید و عکس‌برداری ملک و محل آن توسط کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد با حضور نماینده شهرداری و مالک ( بازدید ملک تقریباً هر ۳۰ الی ۴۵ روز یک بار می‌باشد).
۱۲- تشکیل جلسه کمیسیون و تصمیم‌گیری در مورد کاربری آن با حضور نماینده شهرداری و غیره در محل اداره کل راه و شهرسازی استان یزد (که معمولاً یک روز بعد از بازدید ملک می‌باشد).
۱۳- در صورتی که اداره کل راه و شهرسازی استان یزد پس از بررسی لازم با تغییر کاربری پلاک مذکور مخالفت نمود چک فوق به متقاضی برگردانده می‌شود و مالک در این خصوص حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.