فرآیند تمدید پروانه ساختمان

۱- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ وتکمیل فرم درخواست تمدید پروانه توسط مالک و اخذ دستور شهردار یا معاون و ثبت در دفتر.
۲- اخذ فرم پیشرفت عملیات ساختمانی از دایره ساختمان و تکمیل آن توسط مهندس ناظر و ارایه به شهرداری.
۳- مراجعه به دایره ساختمان جهت تعیین زمان بازدید ساختمان.
۴- پس از بازدید، مالک به دایره ساختمان مراجعه و با اخذ برگ درخواست پرونده به بایگانی مراجعه می کند و با ارایه کارت شناسایی پرونده ساختمانی را تحویل می‌گیرد.
۵- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ گزارش تمدید پروانه توسط مأمور فنی .
۶- مراجعه به واحدهای درآمد و نوسازی جهت محاسبه عوارض و پرداخت در بانک تجارت شهرداری یا شعبه مرکزی.
۷- مراجعه مجدد به واحدهای درآمد و نوسازی جهت امضا و تائید پرداخت عوارض مربوطه.
۸- مراجعه به دایره ساختمان جهت معرفی مالک به بیمه تأمین اجتماعی بابت تمدید پروانه.
۹- ارایه جوابیه بیمه تأمین اجتماعی به شهرداری و اخذ دستور شهردار یا معاون جهت درج در پرونده.
۱۰- مراجعه به دایره ساختمان جهت تکمیل قسمت تمدید شناسنامه ساختمان.
۱۱- امضای مسئول دایره ساختمان و تأیید نهایی توسط شهردار یا معاون وی.
۱۲- مراجعه به دبیرخانه جهت ثبت وشماره کردن تمدید شناسنامه ساختمانی.
۱۳- مراجعه به بایگانی جهت تحویل پرونده ساختمانی واخذ کارت شناسایی خود.