کمیسیون ماده صد

 

۱

در صورت مطابقت نداشتن مجوز صادره با ساخت و ساز انجام شده و یا ساخت و ساز بدون پروانه توسط شهروندان، پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و کمیسیون در مورد ساخت و ساز مذکور تصمیم‌گیری خواهد نمود.

 

۲

مدارک مورد نیاز جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده صد:
کپی پروانه ساختمانی (در صورت عدم تطبیق ساخت و ساز با مفاد پروانه)
کپی گزارش مهندس ناظر (در صورت داشتن ناظر)
کپی گزارش مأمور فنی شهرداری
کپی سند مالکیت (در صورت ساخت و ساز بدون پروانه)
تکمیل فرم مربوط به کمیسیون ماده صد (توسط دایره ساختمان)

 

۳

حضور مالک در کمیسیون ماده صد در روزهایی که کمیسیون تشکیل می شود الزامی است.

 

۴

پس از صدور رأی مراتب طی نامه ای ازسوی دبیرخانه کمیسیون ماده صد به شهرداری و مالک ابلاغ می‌گردد. مالک می‌تواند از طریق دایره ساختمان و واحد درآمد پیگیری های لازم را انجام دهد.