فرآیند تغییرات و اصلاحات پروانه ساختمان

۱- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ و تکمیل فرم درخواست تغییرات و اصلاحات پروانه توسط مالک و اخذ دستور شهردار یا معاون و ثبت در دفتر.
۲- اخذ فرم پیشرفت عملیات ساختمانی از دایره ساختمان و تکمیل آن توسط مهندس ناظر و ارایه به شهرداری.
۳- مراجعه به دایره ساختمان جهت تعیین زمان بازدید ساختمان.
۴- پس از بازدید، مالک به دایره ساختمان مراجعه و با اخذ برگ درخواست پرونده به بایگانی مراجعه می کند و با ارایه کارت شناسایی پرونده ساختمانی را تحویل می گیرد.
۵- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ گزارش زیربنا توسط مأمور فنی.
۶- مراجعه به واحدهای درآمد و نوسازی جهت محاسبه عوارض و پرداخت در بانک تجارت شهرداری یا شعبه مرکزی.
۷- مراجعه مجدد به واحدهای درآمد و نوسازی جهت امضا و تائید پرداخت عوارض مربوطه.
۸- مراجعه به دایره ساختمان جهت معرفی مالک به بیمه تأمین اجتماعی بابت افزایش زیربنا (قابل ذکر است اگر بیمه پرداخت شده از سال گذشته باشد تأمین اجتماعی ما به التفاوت بیمه را نیز محاسبه و اگر از سال جاری باشد ما به التفاوت تصاعدی آن را هم دریافت می کند).
۹- ارایه جوابیه بیمه تأمین اجتماعی به شهرداری و اخذ دستور شهردار یا معاون جهت درج در پرونده.
۱۰- مراجعه به دایره ساختمان جهت تکمیل قسمت تغییرات و اصلاحات شناسنامه ساختمان.
۱۱- امضای مسئول دایره ساختمان و تأیید نهایی توسط شهردار یا معاون وی.
۱۲- مراجعه به بایگانی جهت تحویل پرونده ساختمانی و اخذ کارت شناسایی خود.