فرآیند اخذ پایان کار ساختمان

 

۱- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ و تکمیل فرم درخواست صدور پایانکار توسط مالک و اخذ دستور شهردار یا معاون و ثبت در دفتر.
۲- اخذ فرم گواهی اتمام عملیات ساختمانی از دایره ساختمان و تکمیل آن توسط مهندس ناظر و ارایه به شهرداری.
۳- مراجعه به دایره ساختمان جهت تعیین زمان بازدید ساختمان.
۴- پس از بازدید، مالک به دایره ساختمان مراجعه و با اخذ برگ درخواست پرونده به بایگانی مراجعه می‌کند و با ارایه کارت شناسایی پرونده ساختمانی را تحویل می‌گیرد.
۵- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ گزارش پایانکار توسط مأمور فنی.
۶- در صورت عدم تخلف، مراجعه به واحدهای درآمد و نوسازی جهت محاسبه عوارض و پرداخت در بانک تجارت شهرداری یا شعبه مرکزی.
۷- مراجعه مجدد به واحدهای درآمد و نوسازی جهت امضا و تائید پرداخت عوارض مربوطه.
۸- مراجعه به دایره ساختمان جهت تکمیل قسمت پایانکار شناسنامه ساختمان (در صورتی که عوارض مربوطه چکی باشد گواهی موقت صادر می‌شود تا چک‌های آن وصول گردد).
۹- امضای مسئول دایره ساختمان و تأیید نهایی توسط شهردار یا معاون وی.
۱۰- مراجعه به دبیرخانه جهت ثبت و شماره کردن پایانکار شناسنامه ساختمانی.
۱۱- مراجعه به بایگانی جهت تحویل پرونده ساختمانی و اخذ کارت شناسایی خود.