فرآیند اخذ عدم خلافی پروانه ساختمان

 

۱- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ و تکمیل فرم درخواست عدم خلافی پروانه توسط مالک و اخذ دستور شهردار یا معاون و ثبت در دفتر.
۲- اخذ فرم پیشرفت عملیات ساختمانی از دایره ساختمان و تکمیل آن توسط مهندس ناظر و ارایه به شهرداری.
۳- مراجعه به دایره ساختمان جهت تعیین زمان بازدید ساختمان.
۴- پس از بازدید، مالک به دایره ساختمان مراجعه و با اخذ برگ درخواست پرونده به بایگانی مراجعه می کند و با ارایه کارت شناسایی پرونده ساختمانی را تحویل می گیرد.
۵- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ گزارش عدم خلافی پروانه توسط مأمور فنی.
۶- مراجعه به واحدهای درآمد و نوسازی جهت محاسبه عوارض و پرداخت در بانک تجارت شهرداری یا شعبه مرکزی.
۷- مراجعه مجدد به واحدهای درآمد و نوسازی جهت امضا و تائید پرداخت عوارض مربوطه.
۸- درصورت نداشتن خلافی، مراجعه به دایره ساختمان جهت تکمیل قسمت عدم خلافی شناسنامه ساختمان (درصورت افزایش بنا می بایست بیمه مربوطه پرداخت شود).
۹- امضای مسئول دایره ساختمان و تأیید نهایی توسط شهردار یا معاون وی.
۱۰- مراجعه به دبیرخانه جهت ثبت و شماره عدم خلافی شناسنامه ساختمانی.
۱۱- مراجعه به بایگانی جهت تحویل پرونده ساختمانی و اخذ کارت شناسایی خود.