شهرداران قبلی

 

ردیف
 نام و نام خانوادگی
تاریخ انتصاب
میزان سوابق اجرایی در سمت شهردار
1
محمدعلی رادی
1357/12/20
 13 ماه
2
سیدعلی‌اكبر آرامون
1359/01/30
3 ماه
3
حسین فاضلی
1359/05/06
10 ماه
4
احمد خبازان
1360/03/20
22 ماه
5
سیدمحمدعلی نقیبی
1362/01/23
5 ماه
6
محمدعلی عزیزی
1362/06/31
1 ماه
7
جلال انصاری
1362/08/09
11 ماه
8
محمدرضا حسنی
1363/07/21
37 ماه
9
حسین شهیدی
1366/09/19
37 ماه
10
جلال انصاری
1369/10/20
86 ماه
11
سیدعلی نقیبی زاده میبدی
1376/12/28
19 ماه
12
مصطفی جندقی
1378/12/10
26 ماه
13
ابوالقاسم زارع
1381/02/31
12 ماه
14
جلال انصاری
1382/04/12
31 ماه
15
محمدحسین دهقانی
1384/11/28
22 ماه
16
محمدرضا حفیظی
1386/09/24
69 ماه
17
محمدحسین هدائی
1392/07/21
19 ماه
18
سیدعلی نقیبی زاده میبدی
1394/04/22
14 ماه
19
مجید بهارستانی یزدی
1395/09/17
10 ماه
20
محمود اسدزاده فیروزآبادی
1396/07/25
13 ماه
21علیرضا نقوی1397/10/2532 ماه
22مجید بهارستانی یزدی1400/07/14تاکنون