به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، فاز 5 طرح «تکاپوی شهرداری» در خیابان سلمان فارسی اجرا شد.

عملیات انجام شده در این مسیرشامل امحای دیوارنویسی، نقاشی دیواری، نظافت جوی و  خیابان، رنگ آمیزی پایه چراغ های میدان شهید صدوقی و میدان 12 امام، نظافت میدان 12 امام، خط کشی خیابان، رنگ آمیزی وسایل بازی، وسایل ورزشی و نیمکت های پارک فلسطین و نظافت پارک فلسطین بوده است.