شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره235مورخ 1400/02/29 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به  جذب سرمايه گذار براي ایجاد شهربازي مدرن با ویژگی های خاص در پارک حسن آباد معروف به بام میبد از مشاركت مدني با انعقاد قرارداد BOT (ایجاد شهربازی به روش ساخت ، بهره برداری ، انتقال) برای مدت 20 سال اقدام نماید. متقاضيان حقیقی یا حقوقی مي‌توانند با در نظرگرفتن مراتب ذيل در این فراخوان شرکت نمایند.

1–موضوع فراخوان: جذب سرمايه گذار براي ایجاد شهربازي مدرن با ویژگی های خاص در بام میبد.2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان: ضمانت نامه بانکی به مبلغ   6،000،000،000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری. 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 1400/03/18  تا تاریخ  1400/03/24 و مبلغ خرید اسناد 1،000،000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد قراردادهای شهرداری. 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 1400/03/25 تا تاریخ 1400/04/03 و محل آن دبیرخانه شهرداری. 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزشنبه مورخ  1400/04/05 ساعت10 صبح در محل شهرداری. 6- هزينه نشرآگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9-سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد فراخوان مندرج می باشد.

اسناد فراخوان شهربازی بام میبد