* ساخت بیش از 100 گلدان و طراحی جداره آن با استفاده از نقوش زیلو.

* طراحی نقوش سنتی میبد بر روی المان میدان مهدیه.

* شست و شوی سنگ جداول بلوار آیت الله مدرس.

* رنگ آمیزی جداول بلوار آیت الله مدرس.

* پاک سازی پیاده رو بلوار آیت الله مدرس حد فاصل کوچه حکمت 31 تا حکمت 33.

* رنگ آمیزی میدان هلال احمر.

* نظافت کوچه های سطح شهر.

* رنگ آمیزی بلوار قاضی میرحسین.

* رنگ آمیزی میدان هلال حمر.

* رنگ آمیزی نرده های محافظ رفوژ میانی بلوار مدرس.

* رنگ آمیزی و استفاده از طرح های مختلف بخصوص نقوش زیلوی میبد بر روی تابلوهای برق و مخابرات در سطح شهر.