به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلو، این شهرداری در نظر دارد جهت کنترل کیفی پروژه های عمرانی از خدمات آزمایشگاهی به شرح ذیل تا سقف 700/000/000 ریال در طول شمسی یکسال استفاده نماید.