شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه جدولگذاری خیابانهای سطح شهر میبد را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند. 
1-تاریخ انتشار در سامانه: ساعت 8 صبح روزچهارشنبه تاریخ1401/6/2
2-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد: ساعت14روز سه شنبه تاریخ 1401/6/8
3-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 14 روز شنبه تاریخ1401/6/19
4-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت12روز یکشنبه تاریخ 1401/6/20
5- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1/906/750/000ريال  به صورت فیش نقدی یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی 
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
7– نفرات اول، دوم وسوم مناقصه که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
8- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

                                                                                   مجید بهارستانی یزدی
                                                                                         شهردار میبد