شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر منطقه1 (بارجین وفیروزآباد) را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1-تاریخ انتشار در سامانه: ساعت 8 صبح روزپنج شنبه تاریخ1401/6/24
2-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد: ساعت14روز چهارشنبه تاریخ 1401/6/30
3-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ1401/7/10
4-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت 9صبح روز دوشنبه تاریخ 1401/7/11
5- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 2/275/000/000 ريال به صورت فیش نقدی یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
7– نفرات اول، دوم وسوم مناقصه که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
8- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
مجید بهارستانی یزدی
شهردار میبد