بر اساس مجوز استخدامی 711304 مورخ 19 اسفند 1397 سازمان اداری و استخدامی کشور و مصوبه 67215 مورخ 27 اسفند 97 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی برای استخدام حدود 4000نفر در مشاغل:

- راننده خودروهای تندروی سنگین آتش نشانی 

- آتش نشان

- کاردان آتش نشانی

کارشناس آتش نشانی

برگزار می شود.

تاریخ آزمون : 18 مردادماه 98

شروع ثبت نام : 10 تیرماه 98