شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره  799 مورخ  12/8/98  شورای اسلامی محترم شهرمیبد انجام امور خدمات شهری(رفت وروب) را از طریق مناقصه عمومی و به مدت یکسال شمسی به  پیمانکار واجد شرایط  که دارای گواهی نامه صلاحیت فعالیت شرکت های خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشند واگذار نماید لذا در صورت تمایل شرکت در مناقصه برحسب شرایط مندرج در فرم آگهی، نرخ پیشنهادی خود را با تکمیل مدارک به دبیرخانه شهرداری میبد ارائه نمایند.

آگهی مناقصه نوبت دوم

فرم منع مداخله - خود اظهاری

پیمان1

دفترچه پیمان بخش 1

دفترچه پیمان بخش 2

شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره799مورخ12/8/98شورای اسلامی محترم شهرمیبد انجام امور خدمات شهری(رفت وروب) را از طریق مناقصه عمومی و به مدت یکسال از  پیمانکاران واجد شرایط وتأیید صلاحیت شده توسط اداره کار وامور اجتماعی تأمین نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه انجام امور خدمات شهری(رفت وروب) در محدوده شهر میبد می باشد. 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد به مبلغ چهار میلیارد و سیصد وهشتاد میلیون ریال می باشد. 3- زمان دریافت اسنادازتاریخ نشرآگهی تاپایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ26/8/98و مبلغ خرید اسناد هفتصد هزار ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد 4- محل دريافت اسناد: آدرس اینترنتیmeybod.irو محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد می باشد. 5- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ6/9/98می باشد.6- تاریخ ومحل بازگشایی پیشنهادها روزپنجشنبه مورخ7/9/98 ساعت8صبح در محل شهرداری میبدمی باشد.7- هزینه نشرآگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد. 8- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.9-در صورتی که برندگان اول ودوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.10- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شهردار میبد- علیرضا نقوی

جهت دریافت اسناد مناقصه بر روی لینک آن کلیک کنید:

آگهی مناقصه

فرم منع مداخله - خود اظهاری

پیمان1

دفترچه پیمان بخش 1

دفترچه پیمان بخش 2

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلو، شهرداری میبد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 569 مورخ98/6/6 شورای اسلامی شهر میبد نسبت به واگذاری مدیریت و بهره برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر به مدت یک سال و از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به " واحد امور قراردادهای شهرداری میبد" مراجعه نمایند.

شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره122مورخ21/2/98 شورای اسلامی محترم شهر میبد نسبت به آسفالت معابر محلات محمود آباد، شاه جهان آباد، جنوب ده آباد ومهرجرد را از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأمین نماید. لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1– موضوع مناقصه آسفالت معابر محلات محمود آباد، شاه جهان آباد، جنوب ده آباد و مهرجرد می‌باشد. 2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی به مبلغ800/000/000 ریال و یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد می‌باشد. 3- زمان‌ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ27/3/98  و مبلغ خرید اسناد 500/000ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد 4- محل دریافت اسناد واحد قراردادهای شهرداری واقع در بلوار بسیج - میدان شهرداری– شهرداری میبد و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد می‌باشد. 5- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ9/4/98 می‌باشد.6- تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها روز دوشنبه مورخ10/4/98 ساعت 10 صبح در محل شهرداری میبد می‌باشد. 7- هزینه نشرآگهی‌های مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 9- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 10- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

 

 

                                                                                                           علیرضا نقوی                                                                                                              

                                                                                                          شهردار میبد

شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره133مورخ21/2/98 شورای اسلامی محترم شهر میبد نیروهای  انسانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران  واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده توسط اداره كار و امور اجتماعي تأمین نماید. لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1– موضوع مناقصه تأمین نیروی انسانی شهرداری میبد می‌باشد. 2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی به مبلغ000/000/910 ریال و یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد می‌باشد. 3- زمان‌ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 31/2/98 و مبلغ خرید اسناد 000/200 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000  بانک تجارت به نام شهرداری میبد 4- محل دریافت اسناد واحد قراردادهای شهرداری واقع در بلوار بسیج - میدان شهرداری– شهرداری میبد و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد می‌باشد. 5- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11/3/98 می‌باشد.6- تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها روز یکشنبه مورخ12/3/98 ساعت 9 صبح در محل شهرداری میبد می‌باشد. 7- هزینه نشرآگهی‌های مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 9- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 10- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

 

 

      علیرضا نقوی 

     شهرداری میبد

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلو، شهرداری میبد در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 1637 مورخ97/10/18 شورای اسلامی محترم شهر میبد عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه شهر میبد را برای یکسال شمسی از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با مشخصات فنی که در پیوست اسناد مناقصه می باشد به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ نشرآگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ98/1/31  و با ارائه فیش واریزی  به مبلغ 200/000 ريال به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد به واحد امور قراردادهای شهرداری میبد به آدرس میبد-بلوار بسیج - روبروی مخابرات سلمان فارسی مراجعه  ویا با شماره تلفن 32358131 تماس حاصل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه3/735/000/000 ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه ویا فیش واریزی به حساب شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد به همراه سایر اسناد مناقصه تحویل شهرداری گردد.

مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/2/11 و زمان بازگشایی پاکتها رأس ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ 98/2/12 در محل شهرداری می باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. هزینه نشرآگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه بوده ودر صورتی که برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

علیرضا نقوی

شهردار میبد

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید

موضوع مناقصه: واگذاری  امورخدمات شهری شهرداری میبد

نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ2/650/000/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد

زمان دریافت اسناد:ازتاریخ نشرآگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ97/5/18 و مبلغ خرید اسناد 200/000ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد

محل دریافت اسناد واحد قراردادهای شهرداری مستقر  درسازمان حمل ونقل شهرداری واقع در بلوار بسیج روبروی مخابرات سلمان فارسی و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد

مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ97/5/29 می باشد.

تاریخ ومحل بازگشایی پیشنهادها: روزسه شنبه مورخ97/5/30 ساعت9 صبح در محل شهرداری میبد

هزینه نشرآگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

انجام موضوع مناقصه از محل اعتبارات داخلی می باشد. 

سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد جدول گذاری و روشنایی خیابان امام از هفت تیر تا میدان شهرداری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید.

موضوع مناقصه: جدول گذاری و روشنایی خیابان امام از هفت تیر تا میدان شهرداری و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت بانکی به مبلغ 180/000/000 ریال با فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد و مبلغ خرید اسناد 200/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 96/11/28 لغایت 96/12/6 به نشانی؛ استان یزد، شهرستان میبد، شهرداری میبد واحد قراردادها مراجعه نمایند و زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 96/12/16 می باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد جدولگذاری و روشنایی خیابان رشیدالدین از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت بانکی به مبلغ 340/000/000 ریال با فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد و مبلغ خرید اسناد 200/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 96/11/18 لغایت 96/11/26 به نشانی؛ استان یزد، شهرستان میبد، شهرداری میبد واحد قراردادها مراجعه نمایند و زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 96/12/7 می باشد.

شماره تماس: 32352041

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد زیرسازی کوچه های محله های میبد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید. موضوع مناقصه: زیرسازی کوچ ههای محله های محمودآباد، امیرآباد، بهمن آباد، شاه جهان آباد، عشرت آباد، شهرک آیت الله اعرافی، مسکن مهر و شهیدیه نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت بانکی به مبلغ 400/000/000 ریال با فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد و مبلغ خرید اسناد 200/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 96/11/17 لغایت 96/11/25 به نشانی؛ استان یزد، شهرستان میبد، شهرداری میبد واحد قراردادها مراجعه نمایند و زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 96/12/5 می باشد.
— 10 مورد در هر صفحه
نمایش ۴۱ - ۵۰ از ۵۲ نتیجه.