به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلو، شهرداری میبد در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 1637 مورخ97/10/18 شورای اسلامی محترم شهر میبد عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه شهر میبد را برای یکسال شمسی از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با مشخصات فنی که در پیوست اسناد مناقصه می باشد به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ نشرآگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ98/1/31  و با ارائه فیش واریزی  به مبلغ 200/000 ريال به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد به واحد امور قراردادهای شهرداری میبد به آدرس میبد-بلوار بسیج - روبروی مخابرات سلمان فارسی مراجعه  ویا با شماره تلفن 32358131 تماس حاصل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه3/735/000/000 ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه ویا فیش واریزی به حساب شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد به همراه سایر اسناد مناقصه تحویل شهرداری گردد.

مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/2/11 و زمان بازگشایی پاکتها رأس ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ 98/2/12 در محل شهرداری می باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. هزینه نشرآگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه بوده ودر صورتی که برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

علیرضا نقوی

شهردار میبد

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید

موضوع مناقصه: واگذاری  امورخدمات شهری شهرداری میبد

نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ2/650/000/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد

زمان دریافت اسناد:ازتاریخ نشرآگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ97/5/18 و مبلغ خرید اسناد 200/000ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد

محل دریافت اسناد واحد قراردادهای شهرداری مستقر  درسازمان حمل ونقل شهرداری واقع در بلوار بسیج روبروی مخابرات سلمان فارسی و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد

مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ97/5/29 می باشد.

تاریخ ومحل بازگشایی پیشنهادها: روزسه شنبه مورخ97/5/30 ساعت9 صبح در محل شهرداری میبد

هزینه نشرآگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

انجام موضوع مناقصه از محل اعتبارات داخلی می باشد. 

سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد جدول گذاری و روشنایی خیابان امام از هفت تیر تا میدان شهرداری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید.

موضوع مناقصه: جدول گذاری و روشنایی خیابان امام از هفت تیر تا میدان شهرداری و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت بانکی به مبلغ 180/000/000 ریال با فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد و مبلغ خرید اسناد 200/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 96/11/28 لغایت 96/12/6 به نشانی؛ استان یزد، شهرستان میبد، شهرداری میبد واحد قراردادها مراجعه نمایند و زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 96/12/16 می باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد جدولگذاری و روشنایی خیابان رشیدالدین از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت بانکی به مبلغ 340/000/000 ریال با فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد و مبلغ خرید اسناد 200/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 96/11/18 لغایت 96/11/26 به نشانی؛ استان یزد، شهرستان میبد، شهرداری میبد واحد قراردادها مراجعه نمایند و زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 96/12/7 می باشد.

شماره تماس: 32352041

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد زیرسازی کوچه های محله های میبد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید. موضوع مناقصه: زیرسازی کوچ ههای محله های محمودآباد، امیرآباد، بهمن آباد، شاه جهان آباد، عشرت آباد، شهرک آیت الله اعرافی، مسکن مهر و شهیدیه نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت بانکی به مبلغ 400/000/000 ریال با فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد و مبلغ خرید اسناد 200/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 96/11/17 لغایت 96/11/25 به نشانی؛ استان یزد، شهرستان میبد، شهرداری میبد واحد قراردادها مراجعه نمایند و زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 96/12/5 می باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور فضای سبز شهری از طریق مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه به واحد قراردادهای شهرداری میبد مراجعه نمایند.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان فجر بیده از طریق مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه به واحد قراردادهای شهرداری میبد مراجعه نمایند.

— 10 مورد در هر صفحه
نمایش ۴۱ - ۴۷ از ۴۷ نتیجه.