شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره301مورخ 99/4/18  شورای اسلامی محترم شهر بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر را ازطریق مزایده عمومي به کانونهای تبلیغاتی واجد الشرایط ودارای مجوزهای لازم به مدت یکسال اجاره دهد. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مزایده شركت نمايند.

1–موضوع مزایده: بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر به صورت اجاره. 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/021/380/000ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد. 3- زمان ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/5/8 تا تاریخ99/5/26 و مبلغ خرید اسناد 750/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد ومحل دریافت آدرس اینترنتیmeybod.irو یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری میبد. 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ 99/5/15 تا تاریخ 99/5/26 ومحل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد. 5- زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: مورخ99/5/27 ساعت 9صبح در محل شهرداری میبد.6-پرداخت هزينه هاي نشر آگهی روزنامه وكارشناسي به عهده برنده مزایده می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9-سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

دعوتنامه

جدول 1

جدول2

جدول3

پیش نویس قرارداد

قانون منع مداخله

برگ پیشنهاد قیمت

 

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره241مورخ 99/4/1 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به انجام پروژه آسفالت معابر محلات فیروزآباد وبارجین از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: آسفالت معابر محلات فیروزآباد وبارجین 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ800/000/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/5/1 تا تاریخ 99/5/7 و مبلغ خرید اسناد 500/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 99/5/8 تا تاریخ 99/5/20 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزسه شنبه مورخ 99/5/21 ساعت 9 در محل شهرداری 6-  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

 

دعوتنامه

موافقت نامه

شرایط عمومی پیمان

اطلاعات پروژه

        آجرکاری وشفته ریزی فصل 11 ابنیه

        دتایل آسفالت وزیرسازی

        دتایل لوله گذاری

        ریز هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه

        شرایط خصوصی پیمان

        فاصله حمل مصالح

        فصل 26 ابنیه زیر اساس واساس

       فصل اول تخریب

       فصل بیست حمل ونقل

       فصل پانزده آسفالت

       فصل سوم عملیات خاکی با ماشین

       فصل سیزده بتن پیش ساخته

       فصل یازده کارهای فولادی سبک

       کلیات

       متره وبرآورد فیروزآباد

       پیوست 1مصالح پای کار

       پیوست 2 هزینه بالا سری

       پیوست 3 تجهیز کارگاه

       پیوست4 کارهای جدید

پیوست 1

فرم 1

قانون منع مداخله

برگ پیشنهاد قیمت

اصلاحیه

 

 

 

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره244مورخ 99/4/1 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به انجام پروژه آسفالت معابر محلات خانقاه،ده آباد ومهرجرد از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: آسفالت معابر محلات خانقاه،ده آباد ومهرجرد 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 496/100/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/5/1 تا تاریخ99/5/7 و مبلغ خرید اسناد500/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 99/5/8 تا تاریخ 99/5/20 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزسه شنبه مورخ  99/5/21 ساعت10 در محل شهرداری 6-  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

دعوتنامه

موافقت نامه

شرایط عمومی پیمان

 اطلاعات پروژه

      آجرکاری وشفته ریزی فصل 11 ابنیه

      دتایل زیرسازی وآسفالت

      دتایل لوله گذاری

      ریز هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه

      شرایط خصوصی پیمان

      فاصله حمل مصالح

      فصل 26 ابنیه زیر اساس واساس

      فصل اول تخریب

      فصل بیست حمل ونقل

      فصل پانزده آسفالت

      فصل سوم عملیات خاکی با ماشین

      فصل سیزده بتن پیش ساخته

     فصل یازده کارهای فولادی سبک

     کلیات

     متره وبرآورد آسفالت مهرجرد ،ده آبادو خانقاه

     پیوست 1 مصالح پای کار

     پیوست 2 هزینه بالا سری

     پیوست 3 تجهیز کارگاه

     پیوست4 کارهای جدید

پیوست 1

فرم1

قانون منع مداخله

برگ پیشنهاد قیمت

اصلاحیه

 

شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره250مورخ 99/4/4 شورای اسلامی محترم شهر میبد نسبت به اجرای سازه بتنی ساختمان اداری(فنداسیون ،ستون وسقف) از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی  اقدام نماید. لذا متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: اجرای سازه بتنی ساختمان اداری(فنداسیون ،ستون وسقف)  2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ4/000/000/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/4/11 تا تاریخ  99/4/17 و مبلغ خرید اسناد1/000/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 99/4/18 تا تاریخ 99/4/31 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزچهارشنبه مورخ99/5/1 ساعت 9 در محل شهرداری 6-  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

اسناد مناقصه

دعوتنامه

موافقت نامه

شرایط عمومی پیمان

برآورد و ریز تجهیزات کارگاه

سازه

معماری

اسناد ارزیابی کیفی

سایت پلان

Meybod-STR

شرایط خصوصی پیمان

موقعیت پلان

پیوست 1

فرم1

قانون منع مداخله

اصلاحیه مناقصه

برگ پیشنهاد قیمت

 


 

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره175مورخ 99/3/11 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به اجاره جایگاه CNG ورودی شهر میبد از سمت یزد به شرکتهای صلاحیت دار(دارنده مجوز بهره برداری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) واگذار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن شرایط ذيل در مزایده شركت نمايند.

1–موضوع مزایده: اجاره جایگاه CNG ورودی شهر میبد 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی به مبلغ  28/200/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/4/15 تا تاریخ 99/4/21 و مبلغ خرید اسناد500/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و محل دریافت آدرس اینترنتیwww.Meybod.ir ویا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ  99/4/22 تا تاریخ 99/4/31 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزچهارشنبه مورخ99/5/1ساعت13:30 در محل شهرداری 6- هزينه  نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

                                                                  

                                         شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

 

 

اسناد مزایده:

دعوتنامه

پیش نویس قرارداد

تعهدنامه عدم افشاء و محرمانگی اطلاعات پيمانكاران

قانون منع مداخله

فرم بیمه

برگ پیشنهادی قیمت

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره 175مورخ 99/3/11 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به اجاره جایگاه CNG بلوار آزادگان میبد واقع  در جنب پارک نشاط به شرکتهای صلاحیت دار(دارنده مجوز بهره برداری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) واگذار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن شرایط ذيل در مزایده شركت نمايند.

1–موضوع مزایده:  اجاره جایگاه CNG بلوار آزادگان میبد 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی به مبلغ25/200/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان  ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/4/15 تا تاریخ 99/4/21 و مبلغ خرید اسناد 500/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و محل دریافت آدرس اینترنتیwww.Meybod.ir ویا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ  99/4/22 تا تاریخ 99/4/31 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزچهارشنبه مورخ 99/5/1 ساعت 13در محل شهرداری 6- هزينه  نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

                                                                                                          

شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

اسناد مزایده:

دعوتنامه

پیش نویس قرارداد

تعهدنامه عدم افشاء و محرمانگي اطلاعات پيمانكاران

قانون منع مداخله

فرم بیمه

برگ پیشنهاد قیمت

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره123مورخ99/2/22 شورای اسلامی محترم شهر نیروهای انسانی آتش نشانی شهرک صنعتی جهان آباد را از طریق مناقصه عمومي وبه صورت عقد قرارداد از پیمانکاران واجد شرایط وتأیید صلاحیت شده از اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی تأمین نماید. متقاضيان مي‌توانند با شرایط ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی آتش نشانی شهرک صنعتی جهان آباد. 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ472/850/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/4/3 تا تاریخ 99/4/9و مبلغ خرید اسناد 500/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ  99/4/10 تا تاریخ 99/4/19 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزشنبه مورخ99/4/21 ساعت 9 صبح در محل شهرداری 6-  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

دعوتنامه

پیش نویس قرارداد

جدول کاری

تعهدنامه به عدم افشاء ومحرمانگی اطلاعات پیمانکاران

قانون منع مداخله

برگ پیشنهادی قیمت

 

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره 57مورخ99/2/24 شورای اسلامی محترم شهر عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر را از طریق مناقصه عمومي  به پیمانکار واجد شرایط وتأئید صلاحیت شده اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی  واگذار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن شرایط ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر میبد 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ6/681/850/000  ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان  ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/3/26 تا تاریخ 99/4/1 و مبلغ خرید اسناد750/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و محل دریافت آدرس اینترنتیwww.Meybod.ir ویا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ 99/4/2 تا تاریخ 99/4/11 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزپنجشنبه مورخ99/4/12 ساعت9 در محل شهرداری 6- هزينه  نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

دعوتنامه

پیش نویس قرارداد

محدوده فضای سبز

جدول

قانون منع مداخله

تعهدنامه عدم افشا و محرمانگي اطلاعات پيمانكاران

برگ پیشنهاد قیمت

 

 

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره122مورخ 99/2/22 شورای اسلامی محترم شهر نیروهای انسانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي وبه صورت عقد قرارداد از پیمانکاران واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین نماید. متقاضيان مي‌توانند با شرایط ذيل در مناقصه شركت نمايند. بديهي است عدم رعايت هر يك از موارد زير باعث حذف و يا رد پيشنهاد خواهد شد.

1- موضوع مناقصه: عبارت است از تأمين تعداد 26 نفر نيروي انساني به عنوان كارگر جهت واحد خدمات شهري، رانندگی وسائط نقليه سبك و سنگين و راه سازي، خدمات مالي، خدمات اداري و دفتری ، خدمات فني، كارخانه آسفالت، عمراني، راه سازي،  تعمير كار ماشين آلات و نگهباني و غيره در رابطه با وظايف شهرداري ميبد به صورت درصد مدیریت و به مدت یکسال شمسی .

2- مهلت خرید اسناد مناقصه  و ارسال پيشنهادات:

 2-1- اسناد مناقصه ازتاریخ 99/2/31 تا تاریخ 99/3/6 از طریق پایگاه اینترنتی  www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری با در ساعات اداری از واحد حقوقی شهرداری به آدرس: میبد- بلوار بسیج – میدان شهرداری- شهرداری میبد در ازاء ارائه معرفی نامه از شرکت  وفیش واریزی به مبلغ 500/000 ريال به حساب ‌شماره  2027120000 بانك تجارت شعبه شهرداری میبد  به نام شهرداري میبد ارائه مي‌گردد.

2-2- متقاضیان می‌بایست پس از تکمیل اسناد و اوراق مناقصه، تمامی صفحات آن را مهر و امضاء نموده و به شرح ذیل در سه پاكت الف و پاكت ب و پاکت ج قرار داده و پاكت‌هاي مذكور را در يك پاكت جداگانه قرار داده و در مهلت مقرر به دبيرخانه شهرداري میبد تحويل و رسید دریافت نمايند.

پاكت الف شامل: فیش خرید اسناد (برای خرید اینترنتی) و ضمانت نامه شرکت در مناقصه.

تبصره: در مورد خرید اسناد به صورت اینترنتی فیش واریزی باید به نام شرکت بوده  وکسی که نسبت به خرید اسناد اقدام می نماید باید معرفی نامه از شرکت مزبور به همراه فیش واریزی در پاکت الف باشد.

پاکت ب شامل: کلیه اسناد مناقصه شامل دعوت نامه حاضر و پیوست های آن به همراه مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، روزنامه رسمی آگهی تأسیس ،روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات ،تصویرشناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء ، تصویر کد اقتصادی شرکت ، کپی برابر اصل گواهي تأييد صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعي براي موضوع قرارداد ، تصویر شناسنامه ملی شرکت ، لیست مشخصات هیأت مدیره وافراد کلیدی شرکت وگواهی امضاء افراد صاحب امضاء مجاز شرکت.

پاكت ج شامل: برگ پيشنهاد قيمت ممهور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده.

2-3-  زمان تحویل پیشنهادات در ساعات اداری از تاریخ 99/3/7 تا تاریخ 99/3/17  و محل  تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد مي‌باشد. بدیهی است به پيشنهادهایي كه بعد از تاريخ مقرر تحويل داده شود، هيچ‌گونه ترتيب اثری داده نخواهد شد.

3- زمان ومحل بازگشائي پیشنهادات: روزیکشنبه مورخ99/3/18 ساعت12 در محل شهرداری میبد خواهد بود.

 4- نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1/029/550/000ریال می باشد كه بايد به يكي از روشهای ذيل همراه با ساير مدارك  مندرج در فرم شرايط مناقصه در پاكت  الف  به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:

- واریز نقدی به حساب 2096010500 سپرده شهرداري میبد نزد بانک تجارت شعبه شهرداری میبد.

- ضمانتنامه بانكي ( با اعتبار سه ماه ) به نفع دستگاه مناقصه گزار در وجه حساب مذکور.

5-  سایر شرایط مناقصه:

5-1-  به پيشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر رسیده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-2- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 5-3- سپرده  نفر دوم تا قبل از مبادله قرارداد با نفر اول برنده مناقصه عودت داده نخواهد شد. تضمين سپرده شركت در مناقصه ساير شركت كنندگان پس از تعيين نفرات اول و دوم و اخذ امضاهاي مجاز مسترد مي‌گردد.  لازم به ذكر است تضمين سپرده شركت در مناقصه فقط به شخص پيشنهاد ‌دهنده قيمت و يا به نماينده وي كه كتباً معرفي شده باشد با اخذ مدارك معتبر شناسايي تحويل داده خواهد شد.  

5-4- شهرداری در ردّ یا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.

5-5- مدت اعتبار پیشنهادات 90 روز می‌باشد.

5-6- پرداخت هزينه‌ نشر آگهی روزنامه  به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

5-7- در صورتی که برنده مناقصه پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روزحاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او ضبط  وقرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید ودر صورتی که برندگان دوم وسوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-8- درهنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل10% كل مبلغ مورد پيمان به منظور حسن انجام تعهدات از برنده مناقصه تضمين بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت مي دارد.ضمناً پیش نویس قرارداد به پیوست می باشند که شرکت کنندگان میبایست نسب به مطالعه دقیق آن اقدام  وموارد آن را مد نظر داشته باشند.

5-9- درصورت ابلاغ بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم شهرداری ، شهرداری مختار به کاهش قرارداد و یا فسخ قرارداد به صورت یکطرفه خواهد بود و برنده مناقصه هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت  .

9-10-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .

8-11- به پيشنهادات ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده(ضمانتنامه) و همچنين پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مهلت تعيين شده تحويل گرديده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 5-12- كليه اسناد مناقصه و قرارداد بايد توسط دارندگان امضايي كه از طريق ارائه آخرين آگهي تغييرات احراز مي گردد امضاء شود.

5-13- دعوتنامه حاضر و كليه ضمائم و پيوستهاي آن جزء لاينفك اسناد مناقصه محسوب و بايستي ممهور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده باشد.

 5-14- كليه كسورات قانوني و قراردادي به عهده برنده مناقصه خواهد بود، اعتباراين پروژه از محل اعتبارات شهرداري بوده و تابع قوانين و آيين نامه معاملات شهرداري مي‌باشد.

5-15- شرکت کننده در مناقصه بايد از لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء ، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 37/10/22 علم و اطلاع داشته و جزء‌افراد يا شركتهاي مذكور نبوده وگرنه قرارداد فسخ و پيمانكار مسئول خسارات وارده به کارفرما خواهد بود.

5-16-  شرکت کنندگان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن32352042 اموراداری شهرداری میبد تماس حاصل نمايند.

 

دعوتنامه

پیش نویس قرارداد

قانون منع مداخله

تعهد نامه عدم افشاء و محرمانگی اطلاعات پیمانکاران

جدول کاری

برگ پیشنهاد قیمت

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلو، شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره 1071 مورخ 14دیماه98 شورای اسلامی محترم شهرمیبد نسبت به واگذاری مدیریت و بهره‌برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر به مدت یکسال و از طریق مزایده عمومي اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مزایده شركت نمايند.

1–موضوع مزایده واگذاری مدیریت وبهره برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر می باشد. 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی به مبلغ36/000/000ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد می باشد. 3- زمان دریافت اسنادازتاریخ نشرآگهی تاپایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ98/10/24و مبلغ خرید اسناد 200/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد 4-محل دریافت اسناد پایین همین صفحه و  یا به صورت حضوری درمحل واحد قراردادهای شهرداری واقع در بلوار بسیج - میدان شهرداری – شهرداری میبد و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد میباشد. 5- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/11/6می باشد.6- تاریخ ومحل بازگشایی پیشنهادها روزدوشنبه مورخ98/11/7 ساعت9صبح در محل شهرداری میبد می باشد.7- هزینه نشرآگهی های مزایده  وکارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.9-در صورتی که برندگان اول ودوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.10- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

 

 شهردار میبد

علیرضا نقوی

 

فرم منع مداخله وبرگ پیشنهاد قیمت

قرارداد کشتارگاه 98

آگهی مزایده عمومی کشتارگاه

— 10 مورد در هر صفحه
نمایش ۳۱ - ۴۰ از ۵۲ نتیجه.