آگهی مناقصه واگذاری امور فضای سبز شهرداری میبد

این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور فضای سبز شهری از طریق مناقصه اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور فضای سبز شهری از طریق مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه به واحد قراردادهای شهرداری میبد مراجعه نمایند.