آگهی مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره 57مورخ99/2/24 شورای اسلامی محترم شهرمیبد عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر را از طریق مناقصه عمومي  به پیمانکار واجد شرایط وتایید صلاحیت شده اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی  واگذار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر میبد 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی به مبلغ6/681/850/000  ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد 3- زمان دریافت اسناد ازتاریخ  99/3/1 تا تاریخ99/3/7 و مبلغ خرید اسناد750/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد و محل دریافت اسناد به آدرس اینترنتیmeybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری میبد. 4- زمان تحویل پیشنهادات در ساعات اداری از تاریخ 99/3/8 تا تاریخ 99/3/18 ومحل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد. 5-  زمان بازگشایی پیشنهادها روزدوشنبه مورخ99/3/19 ساعت9 در محل شهرداری میبد6-  هزينه  نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

دعوتنامه

پیش نویس قرارداد

شرایط عمومی پیمان

قانون منع مداخله

تعهد نامه عدم افشاء و محرمانگی اطلاعات پیمانکاران

جدول کاری

برگ پیشنهاد قیمت