آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری میبد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1637 مورخ97/10/18 شورای اسلامی محترم شهر میبد عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه شهر میبد را برای یکسال شمسی از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با مشخصات فنی که در پیوست اسناد مناقصه می باشد به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلو، شهرداری میبد در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 1637 مورخ97/10/18 شورای اسلامی محترم شهر میبد عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه شهر میبد را برای یکسال شمسی از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با مشخصات فنی که در پیوست اسناد مناقصه می باشد به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ نشرآگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ98/1/31  و با ارائه فیش واریزی  به مبلغ 200/000 ريال به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد به واحد امور قراردادهای شهرداری میبد به آدرس میبد-بلوار بسیج - روبروی مخابرات سلمان فارسی مراجعه  ویا با شماره تلفن 32358131 تماس حاصل نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه3/735/000/000 ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه ویا فیش واریزی به حساب شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد به همراه سایر اسناد مناقصه تحویل شهرداری گردد.

مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/2/11 و زمان بازگشایی پاکتها رأس ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ 98/2/12 در محل شهرداری می باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. هزینه نشرآگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه بوده ودر صورتی که برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

علیرضا نقوی

شهردار میبد