آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر زیلو ، شهرداری میبد در نظر دارد جهت آسفالت معابر محلات محمود آباد، شاه جهان آباد، جنوب ده آباد ومهرجرد مناقصه ی عمومی را برگزار نماید.

شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره122مورخ21/2/98 شورای اسلامی محترم شهر میبد نسبت به آسفالت معابر محلات محمود آباد، شاه جهان آباد، جنوب ده آباد ومهرجرد را از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأمین نماید. لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1– موضوع مناقصه آسفالت معابر محلات محمود آباد، شاه جهان آباد، جنوب ده آباد و مهرجرد می‌باشد. 2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی به مبلغ800/000/000 ریال و یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد می‌باشد. 3- زمان‌ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ27/3/98  و مبلغ خرید اسناد 500/000ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد 4- محل دریافت اسناد واحد قراردادهای شهرداری واقع در بلوار بسیج - میدان شهرداری– شهرداری میبد و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد می‌باشد. 5- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ9/4/98 می‌باشد.6- تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها روز دوشنبه مورخ10/4/98 ساعت 10 صبح در محل شهرداری میبد می‌باشد. 7- هزینه نشرآگهی‌های مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 9- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 10- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

 

 

                                                                                                           علیرضا نقوی                                                                                                              

                                                                                                          شهردار میبد