آگهی مناقصه عمومی نوبت اول جهت انجام امور خدمات شهری(رفت وروب)

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد انجام امور خدمات شهری (رفت و روب) را به صورت مناقصه عمومی و به مدت یکسال از پیمانکاران واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده تأمین نماید.

شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره799مورخ12/8/98شورای اسلامی محترم شهرمیبد انجام امور خدمات شهری(رفت وروب) را از طریق مناقصه عمومی و به مدت یکسال از  پیمانکاران واجد شرایط وتأیید صلاحیت شده توسط اداره کار وامور اجتماعی تأمین نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه انجام امور خدمات شهری(رفت وروب) در محدوده شهر میبد می باشد. 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد به مبلغ چهار میلیارد و سیصد وهشتاد میلیون ریال می باشد. 3- زمان دریافت اسنادازتاریخ نشرآگهی تاپایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ26/8/98و مبلغ خرید اسناد هفتصد هزار ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد 4- محل دريافت اسناد: آدرس اینترنتیmeybod.irو محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد می باشد. 5- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ6/9/98می باشد.6- تاریخ ومحل بازگشایی پیشنهادها روزپنجشنبه مورخ7/9/98 ساعت8صبح در محل شهرداری میبدمی باشد.7- هزینه نشرآگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد. 8- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.9-در صورتی که برندگان اول ودوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.10- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شهردار میبد- علیرضا نقوی

جهت دریافت اسناد مناقصه بر روی لینک آن کلیک کنید:

آگهی مناقصه

فرم منع مداخله - خود اظهاری

پیمان1

دفترچه پیمان بخش 1

دفترچه پیمان بخش 2