(نوبت دوم)

آگهی مناقصه خدمات شهری نوبت دوم

شهرداری میبد در نظر دارد انجام امور خدمات شهری (رفت و روب) را در نوبت دوم مناقصه عمومی و به مدت یکسال از پیمانکاران واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده تأمین نماید.

شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره  799 مورخ  12/8/98  شورای اسلامی محترم شهرمیبد انجام امور خدمات شهری(رفت وروب) را از طریق مناقصه عمومی و به مدت یکسال شمسی به  پیمانکار واجد شرایط  که دارای گواهی نامه صلاحیت فعالیت شرکت های خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشند واگذار نماید لذا در صورت تمایل شرکت در مناقصه برحسب شرایط مندرج در فرم آگهی، نرخ پیشنهادی خود را با تکمیل مدارک به دبیرخانه شهرداری میبد ارائه نمایند.

آگهی مناقصه نوبت دوم

فرم منع مداخله - خود اظهاری

پیمان1

دفترچه پیمان بخش 1

دفترچه پیمان بخش 2