مناقصه عمومی تامین نیروی شهرداری

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره122مورخ 99/2/22 شورای اسلامی محترم شهر نیروهای انسانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي وبه صورت عقد قرارداد از پیمانکاران واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین نماید. متقاضيان مي‌توانند با شرایط ذيل در مناقصه شركت نمايند. بديهي است عدم رعايت هر يك از موارد زير باعث حذف و يا رد پيشنهاد خواهد شد.

1- موضوع مناقصه: عبارت است از تأمين تعداد 26 نفر نيروي انساني به عنوان كارگر جهت واحد خدمات شهري، رانندگی وسائط نقليه سبك و سنگين و راه سازي، خدمات مالي، خدمات اداري و دفتری ، خدمات فني، كارخانه آسفالت، عمراني، راه سازي،  تعمير كار ماشين آلات و نگهباني و غيره در رابطه با وظايف شهرداري ميبد به صورت درصد مدیریت و به مدت یکسال شمسی .

2- مهلت خرید اسناد مناقصه  و ارسال پيشنهادات:

 2-1- اسناد مناقصه ازتاریخ 99/2/31 تا تاریخ 99/3/6 از طریق پایگاه اینترنتی  www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری با در ساعات اداری از واحد حقوقی شهرداری به آدرس: میبد- بلوار بسیج – میدان شهرداری- شهرداری میبد در ازاء ارائه معرفی نامه از شرکت  وفیش واریزی به مبلغ 500/000 ريال به حساب ‌شماره  2027120000 بانك تجارت شعبه شهرداری میبد  به نام شهرداري میبد ارائه مي‌گردد.

2-2- متقاضیان می‌بایست پس از تکمیل اسناد و اوراق مناقصه، تمامی صفحات آن را مهر و امضاء نموده و به شرح ذیل در سه پاكت الف و پاكت ب و پاکت ج قرار داده و پاكت‌هاي مذكور را در يك پاكت جداگانه قرار داده و در مهلت مقرر به دبيرخانه شهرداري میبد تحويل و رسید دریافت نمايند.

پاكت الف شامل: فیش خرید اسناد (برای خرید اینترنتی) و ضمانت نامه شرکت در مناقصه.

تبصره: در مورد خرید اسناد به صورت اینترنتی فیش واریزی باید به نام شرکت بوده  وکسی که نسبت به خرید اسناد اقدام می نماید باید معرفی نامه از شرکت مزبور به همراه فیش واریزی در پاکت الف باشد.

پاکت ب شامل: کلیه اسناد مناقصه شامل دعوت نامه حاضر و پیوست های آن به همراه مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، روزنامه رسمی آگهی تأسیس ،روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات ،تصویرشناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء ، تصویر کد اقتصادی شرکت ، کپی برابر اصل گواهي تأييد صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعي براي موضوع قرارداد ، تصویر شناسنامه ملی شرکت ، لیست مشخصات هیأت مدیره وافراد کلیدی شرکت وگواهی امضاء افراد صاحب امضاء مجاز شرکت.

پاكت ج شامل: برگ پيشنهاد قيمت ممهور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده.

2-3-  زمان تحویل پیشنهادات در ساعات اداری از تاریخ 99/3/7 تا تاریخ 99/3/17  و محل  تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد مي‌باشد. بدیهی است به پيشنهادهایي كه بعد از تاريخ مقرر تحويل داده شود، هيچ‌گونه ترتيب اثری داده نخواهد شد.

3- زمان ومحل بازگشائي پیشنهادات: روزیکشنبه مورخ99/3/18 ساعت12 در محل شهرداری میبد خواهد بود.

 4- نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1/029/550/000ریال می باشد كه بايد به يكي از روشهای ذيل همراه با ساير مدارك  مندرج در فرم شرايط مناقصه در پاكت  الف  به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:

- واریز نقدی به حساب 2096010500 سپرده شهرداري میبد نزد بانک تجارت شعبه شهرداری میبد.

- ضمانتنامه بانكي ( با اعتبار سه ماه ) به نفع دستگاه مناقصه گزار در وجه حساب مذکور.

5-  سایر شرایط مناقصه:

5-1-  به پيشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر رسیده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-2- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 5-3- سپرده  نفر دوم تا قبل از مبادله قرارداد با نفر اول برنده مناقصه عودت داده نخواهد شد. تضمين سپرده شركت در مناقصه ساير شركت كنندگان پس از تعيين نفرات اول و دوم و اخذ امضاهاي مجاز مسترد مي‌گردد.  لازم به ذكر است تضمين سپرده شركت در مناقصه فقط به شخص پيشنهاد ‌دهنده قيمت و يا به نماينده وي كه كتباً معرفي شده باشد با اخذ مدارك معتبر شناسايي تحويل داده خواهد شد.  

5-4- شهرداری در ردّ یا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.

5-5- مدت اعتبار پیشنهادات 90 روز می‌باشد.

5-6- پرداخت هزينه‌ نشر آگهی روزنامه  به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

5-7- در صورتی که برنده مناقصه پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روزحاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او ضبط  وقرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید ودر صورتی که برندگان دوم وسوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-8- درهنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل10% كل مبلغ مورد پيمان به منظور حسن انجام تعهدات از برنده مناقصه تضمين بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت مي دارد.ضمناً پیش نویس قرارداد به پیوست می باشند که شرکت کنندگان میبایست نسب به مطالعه دقیق آن اقدام  وموارد آن را مد نظر داشته باشند.

5-9- درصورت ابلاغ بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم شهرداری ، شهرداری مختار به کاهش قرارداد و یا فسخ قرارداد به صورت یکطرفه خواهد بود و برنده مناقصه هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت  .

9-10-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .

8-11- به پيشنهادات ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده(ضمانتنامه) و همچنين پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مهلت تعيين شده تحويل گرديده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 5-12- كليه اسناد مناقصه و قرارداد بايد توسط دارندگان امضايي كه از طريق ارائه آخرين آگهي تغييرات احراز مي گردد امضاء شود.

5-13- دعوتنامه حاضر و كليه ضمائم و پيوستهاي آن جزء لاينفك اسناد مناقصه محسوب و بايستي ممهور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده باشد.

 5-14- كليه كسورات قانوني و قراردادي به عهده برنده مناقصه خواهد بود، اعتباراين پروژه از محل اعتبارات شهرداري بوده و تابع قوانين و آيين نامه معاملات شهرداري مي‌باشد.

5-15- شرکت کننده در مناقصه بايد از لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء ، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 37/10/22 علم و اطلاع داشته و جزء‌افراد يا شركتهاي مذكور نبوده وگرنه قرارداد فسخ و پيمانكار مسئول خسارات وارده به کارفرما خواهد بود.

5-16-  شرکت کنندگان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن32352042 اموراداری شهرداری میبد تماس حاصل نمايند.

 

دعوتنامه

پیش نویس قرارداد

قانون منع مداخله

تعهد نامه عدم افشاء و محرمانگی اطلاعات پیمانکاران

جدول کاری

برگ پیشنهاد قیمت