نوبت اول

آگهی مزایده عمومی واگذاری کشتارگاه دام میبد

شهرداری میبد در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت وبهره برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر به مدت یکسال و از طریق مزایده عمومي اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلو، شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره 1071 مورخ 14دیماه98 شورای اسلامی محترم شهرمیبد نسبت به واگذاری مدیریت و بهره‌برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر به مدت یکسال و از طریق مزایده عمومي اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مزایده شركت نمايند.

1–موضوع مزایده واگذاری مدیریت وبهره برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر می باشد. 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی به مبلغ36/000/000ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد می باشد. 3- زمان دریافت اسنادازتاریخ نشرآگهی تاپایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ98/10/24و مبلغ خرید اسناد 200/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد 4-محل دریافت اسناد پایین همین صفحه و  یا به صورت حضوری درمحل واحد قراردادهای شهرداری واقع در بلوار بسیج - میدان شهرداری – شهرداری میبد و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد میباشد. 5- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/11/6می باشد.6- تاریخ ومحل بازگشایی پیشنهادها روزدوشنبه مورخ98/11/7 ساعت9صبح در محل شهرداری میبد می باشد.7- هزینه نشرآگهی های مزایده  وکارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.9-در صورتی که برندگان اول ودوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.10- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

 

 شهردار میبد

علیرضا نقوی

 

فرم منع مداخله وبرگ پیشنهاد قیمت

قرارداد کشتارگاه 98

آگهی مزایده عمومی کشتارگاه