آگهی مزایده عمومی

واگذاری مدیریت و بهره برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر به مدت یکسال شمسی

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلو، شهرداری میبد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 569 مورخ98/6/6 شورای اسلامی شهر میبد نسبت به واگذاری مدیریت و بهره برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر به مدت یک سال و از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به " واحد امور قراردادهای شهرداری میبد" مراجعه نمایند.