با توجه به نامه مدیرکل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در خصوص تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر "تخصیص اعتبار سوخت بنزین به ناوگان وانت بارشهری"، کلیه ی وانت بارهای شهری موظف هستند در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل شهری به نشانی WWW.UTCMS.IR ثبت نام نمایند.