استعلام بهای آزمایش پروژه های عمرانی

این شهرداری در نظر دارد جهت کنترل کیفی پروژه های عمرانی از خدمات آزمایشگاهی به شرح ذیل در طول شمسی یکسال استفاده نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلو، این شهرداری در نظر دارد جهت کنترل کیفی پروژه های عمرانی از خدمات آزمایشگاهی به شرح ذیل تا سقف 700/000/000 ریال در طول شمسی یکسال استفاده نماید.