آگهی مزایده

اجاره مغازه های بازارچه شماره یک شهرداری

شهرداری میبد در نظر دارد برابر مجـوز شورای اسلامی شهر نسبت به اجـاره تعدادی مغازه واقع در بازارچه شماره 1 شهرداری، جنب اداره اوقاف اقدام نماید.

شهرداری میبد در نظر دارد برابر مجـوز شورای اسلامی شهر نسبت به اجـاره تعدادی مغازه واقع در بازارچه شماره 1 شهرداری، جنب اداره اوقاف اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت بازدید از محـل و شرکت در مزایده حداکثـر تا پایان وقت
اداری روز یکشنبه مورخ 93/8/11 به واحـد قراردادهای شهرداری میبد مراجعه نمایند.