آگهی مزایده عمومی (تابلوهای تبلیغاتی شهر)

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره301مورخ 99/4/18 شورای اسلامی محترم شهر بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر را ازطریق مزایده عمومي به کانونهای تبلیغاتی واجد الشرایط ودارای مجوزهای لازم به مدت یکسال اجاره دهد. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مزایده شركت نمايند.

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره301مورخ 99/4/18  شورای اسلامی محترم شهر بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر را ازطریق مزایده عمومي به کانونهای تبلیغاتی واجد الشرایط ودارای مجوزهای لازم به مدت یکسال اجاره دهد. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مزایده شركت نمايند.

1–موضوع مزایده: بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر به صورت اجاره. 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/021/380/000ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد. 3- زمان ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/5/8 تا تاریخ99/5/26 و مبلغ خرید اسناد 750/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد ومحل دریافت آدرس اینترنتیmeybod.irو یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری میبد. 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ 99/5/15 تا تاریخ 99/5/26 ومحل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد. 5- زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: مورخ99/5/27 ساعت 9صبح در محل شهرداری میبد.6-پرداخت هزينه هاي نشر آگهی روزنامه وكارشناسي به عهده برنده مزایده می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9-سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

دعوتنامه

جدول 1

جدول2

جدول3

پیش نویس قرارداد

قانون منع مداخله

برگ پیشنهاد قیمت

 آگهی مناقصه واگذاری امورخدمات شهری شهرداری میبد

این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید

موضوع مناقصه: واگذاری  امورخدمات شهری شهرداری میبد

نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ2/650/000/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد

زمان دریافت اسناد:ازتاریخ نشرآگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ97/5/18 و مبلغ خرید اسناد 200/000ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد

محل دریافت اسناد واحد قراردادهای شهرداری مستقر  درسازمان حمل ونقل شهرداری واقع در بلوار بسیج روبروی مخابرات سلمان فارسی و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد

مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ97/5/29 می باشد.

تاریخ ومحل بازگشایی پیشنهادها: روزسه شنبه مورخ97/5/30 ساعت9 صبح در محل شهرداری میبد

هزینه نشرآگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

انجام موضوع مناقصه از محل اعتبارات داخلی می باشد. 

سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.آگهی مناقصه عمومی جدول گذاری و روشنایی خیابان امام خمینی(ره)

نسبت به انعقاد قرارداد جدول گذاری و روشنایی خیابان امام از هفت تیر تا میدان شهرداری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد جدول گذاری و روشنایی خیابان امام از هفت تیر تا میدان شهرداری از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید.

موضوع مناقصه: جدول گذاری و روشنایی خیابان امام از هفت تیر تا میدان شهرداری و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت بانکی به مبلغ 180/000/000 ریال با فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد و مبلغ خرید اسناد 200/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 96/11/28 لغایت 96/12/6 به نشانی؛ استان یزد، شهرستان میبد، شهرداری میبد واحد قراردادها مراجعه نمایند و زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 96/12/16 می باشد.آگهی مناقصه عمومی جدولگذاری و روشنایی خیابان رشیدالدین

این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد جدولگذاری و روشنایی خیابان رشیدالدین از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد جدولگذاری و روشنایی خیابان رشیدالدین از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت بانکی به مبلغ 340/000/000 ریال با فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد و مبلغ خرید اسناد 200/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 96/11/18 لغایت 96/11/26 به نشانی؛ استان یزد، شهرستان میبد، شهرداری میبد واحد قراردادها مراجعه نمایند و زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 96/12/7 می باشد.

شماره تماس: 32352041آگهی مناقصه عمومی زیرسازی کوچه های محله های میبد

این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد زیرسازی کوچه های محله های میبد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد زیرسازی کوچه های محله های میبد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید. موضوع مناقصه: زیرسازی کوچ ههای محله های محمودآباد، امیرآباد، بهمن آباد، شاه جهان آباد، عشرت آباد، شهرک آیت الله اعرافی، مسکن مهر و شهیدیه نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت بانکی به مبلغ 400/000/000 ریال با فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد و مبلغ خرید اسناد 200/000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 96/11/17 لغایت 96/11/25 به نشانی؛ استان یزد، شهرستان میبد، شهرداری میبد واحد قراردادها مراجعه نمایند و زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 96/12/5 می باشد.

نمایش 1 - 5 از 986 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 198
« بازگشت

نامگذاری معابر