Asset Publisher

اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان پاسداران

به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان به خصوص عابرین، پیاده روسازی خیابان پاسداران در دست بازسازی قرار گرفت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره250مورخ 99/4/4 شورای اسلامی محترم شهر میبد نسبت به اجرای سازه بتنی ساختمان...