مزایده و مناقصه

« Back

مناقصه عمومی آسفالت شهیدیه

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره 492 مورخ 99/6/5 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به انجام پروژه روکش آسفالت خیابان ولی عصر(عج) شهیدیه از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: روکش آسفالت خیابان ولی عصر(عج) شهیدیه.2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ560/100/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری. 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/6/18 تا تاریخ 99/7/3 و مبلغ خرید اسناد 750/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری. 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 99/6/25 تا تاریخ 99/7/3 ومحل آن دبیرخانه شهرداری. 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزشنبه مورخ 99/7/5 ساعت 13 در محل شهرداری. 6- هزينه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

دعوتنامه

شرایط عمومی و خصوصی

نقشه وبراورد و مدارک

* پیوست 1 مصالح پای کار

* پیوست 3 تجهیز کارگاه

* پیوست4 کارهای جدید

* دتایل روکش

* ریز هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه

* فاصله حمل مصالح

* فصل اول تخریب

* فصل بیست حمل ونقل

* فصل پانزده آسفالت

* کلیات

* متره وبرآورد

 

فرم1

قانون منع مداخله

برگ پيشنهاد قيمت