مزایده و مناقصه

« Back

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره241مورخ 99/4/1 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به انجام پروژه آسفالت معابر محلات فیروزآباد وبارجین از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: آسفالت معابر محلات فیروزآباد وبارجین 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ800/000/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/5/1 تا تاریخ 99/5/7 و مبلغ خرید اسناد 500/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 99/5/8 تا تاریخ 99/5/20 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزسه شنبه مورخ 99/5/21 ساعت 9 در محل شهرداری 6-  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

 

دعوتنامه

موافقت نامه

شرایط عمومی پیمان

اطلاعات پروژه

        آجرکاری وشفته ریزی فصل 11 ابنیه

        دتایل آسفالت وزیرسازی

        دتایل لوله گذاری

        ریز هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه

        شرایط خصوصی پیمان

        فاصله حمل مصالح

        فصل 26 ابنیه زیر اساس واساس

       فصل اول تخریب

       فصل بیست حمل ونقل

       فصل پانزده آسفالت

       فصل سوم عملیات خاکی با ماشین

       فصل سیزده بتن پیش ساخته

       فصل یازده کارهای فولادی سبک

       کلیات

       متره وبرآورد فیروزآباد

       پیوست 1مصالح پای کار

       پیوست 2 هزینه بالا سری

       پیوست 3 تجهیز کارگاه

       پیوست4 کارهای جدید

پیوست 1

فرم 1

قانون منع مداخله

برگ پیشنهاد قیمت

اصلاحیه