مراکز مذهبی

امامزاده سید ابوالقاسم بیده (پیر چراغ)

امامزاده میر شمس الحق

بقعه شیخ ابوالقاسم بفروئیه

امامزاده سید صدرالدین قنبر

امامزاده خدیجه خاتون