مراکز درمانی

شبکه بهداشت و درمان

بیمارستان‌ها

درمانگاه‌ها

مراکز بهداشت

خانه بهداشت

داروخانه‌ها

مطب‌ها

 


 

شبکه بهداشت و درمان

نام تلفن آدرس
شبکه بهداشت و درمان (حراست) 32333016  
شبکه بهداشت و درمان (روابط عمومی) 32333004  
شبکه بهداشت و درمان (امور اداری) 32337500  
شبکه بهداشت و درمان (امور مالی) 32337551  
شبکه بهداشت و درمان (پیام گیر) 32333013  
مرکز آموزش بهورزی 32320044  

[بازگشت به ابتدای صفحه]

بیمارستان‌ها

بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
آدرس شهرستان میبد - بلوار بسیج - بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
تلفن 32351200 الی 5
نمابر 32351206
كد پستی 8961977138
سایت http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=14202

[بازگشت به ابتدای صفحه]

درمانگاه‌ها

مراکز بهداشت

نام تلفن آدرس
مرکز بهداشت (مدیریت) 32333015  
مرکز بهداشت (تلفنخانه) 32333012-32333019  
مرکز بهداشت (گسترش شبکه) 32338030  
مرکز بهداشت (مبارزه با بیماریها) 32337550  
مرکز بهداشت (انبار دارویی) 32332700  
مرکز بهداشتی درمانی 1 شهری 32333008  
مرکز بهداشتی درمانی 2 شهری 32323009  
مرکز بهداشتی درمانی 3 شهری 32353017  
مرکز بهداشتی درمانی 4 شهری 32323011  
مرکز بهداشتی درمانی 5 شهری (شهیدیه) 32333005  
مرکز بهداشتی درمانی 5 شهری (کلینیک) 32334145  
مرکز بهداشتی درمانی بفروئیه 32333006 بفروییه
مرکز بهداشتی درمانی رکن آباد 32370075 رکن آباد

[بازگشت به ابتدای صفحه]

خانه بهداشت

نام تلفن آدرس
خانه بهداشت امیرآباد 32331020 امیرآباد
خانه بهداشت حسن آباد 32333118 حسن آباد
خانه بهداشت رکن آباد 32370075 رکن آباد
خانه بهداشت بارجین 32350312 بارجین
خانه بهداشت جهان آباد 32334414 جهان آباد
خانه بهداشت بفروئیه 32334186 بفروئیه
خانه بهداشت مهرآباد 32370202 مهرآباد
خانه بهداشت محمودآباد 32339768 محمودآباد
خانه بهداشت حجت آباد 32373323 حجت آباد

[بازگشت به ابتدای صفحه]

داروخانه‌ها

مطب‌ها