مراکز آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علوم قرآنی

دانشکده الهیات

دانشگاه پیام نور

حوزه علمیه حجة بن الحسن (عج) برادران

حوزه علمیه حضرت زهراء (س) خواهران

دانشگاه جامع علمی و کاربردی میبد

دانشکده خبر میبد

مرکز علمی کاربردی مجتمع کاشی میبد

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد (زهرایی)

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران میبد (امام خمینی (ره))