اعضای شورای اسلامی شهر میبد
شورای اسلامی شهر میبد
علیرضا آقایی میبدی (ریاست شورا) محمدرضا هدائی حسینعلی فلاح
علیرضا آزادمنش مجید زارعی انسیه فلاح
صفرعلی دهقانی