مزایده و مناقصه

« بازگشت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شهرداري میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره250مورخ 99/4/4 شورای اسلامی محترم شهر میبد نسبت به اجرای سازه بتنی ساختمان اداری(فنداسیون ،ستون وسقف) از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی  اقدام نماید. لذا متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: اجرای سازه بتنی ساختمان اداری(فنداسیون ،ستون وسقف)  2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ4/000/000/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/4/11 تا تاریخ  99/4/17 و مبلغ خرید اسناد1/000/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 99/4/18 تا تاریخ 99/4/31 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزچهارشنبه مورخ99/5/1 ساعت 9 در محل شهرداری 6-  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

اسناد مناقصه

دعوتنامه

موافقت نامه

شرایط عمومی پیمان

برآورد و ریز تجهیزات کارگاه

سازه

معماری

اسناد ارزیابی کیفی

سایت پلان

Meybod-STR

شرایط خصوصی پیمان

موقعیت پلان

پیوست 1

فرم1

قانون منع مداخله

اصلاحیه مناقصه

برگ پیشنهاد قیمت