مزایده و مناقصه

« بازگشت

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره244مورخ 99/4/1 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به انجام پروژه آسفالت معابر محلات خانقاه،ده آباد ومهرجرد از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: آسفالت معابر محلات خانقاه،ده آباد ومهرجرد 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 496/100/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/5/1 تا تاریخ99/5/7 و مبلغ خرید اسناد500/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 99/5/8 تا تاریخ 99/5/20 ومحل آن دبیرخانه شهرداری 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزسه شنبه مورخ  99/5/21 ساعت10 در محل شهرداری 6-  هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

دعوتنامه

موافقت نامه

شرایط عمومی پیمان

 اطلاعات پروژه

      آجرکاری وشفته ریزی فصل 11 ابنیه

      دتایل زیرسازی وآسفالت

      دتایل لوله گذاری

      ریز هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه

      شرایط خصوصی پیمان

      فاصله حمل مصالح

      فصل 26 ابنیه زیر اساس واساس

      فصل اول تخریب

      فصل بیست حمل ونقل

      فصل پانزده آسفالت

      فصل سوم عملیات خاکی با ماشین

      فصل سیزده بتن پیش ساخته

     فصل یازده کارهای فولادی سبک

     کلیات

     متره وبرآورد آسفالت مهرجرد ،ده آبادو خانقاه

     پیوست 1 مصالح پای کار

     پیوست 2 هزینه بالا سری

     پیوست 3 تجهیز کارگاه

     پیوست4 کارهای جدید

پیوست 1

فرم1

قانون منع مداخله

برگ پیشنهاد قیمت

اصلاحیه