مزایده و مناقصه

« بازگشت

آگهی مزایده عمومی

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مصوبه شماره398مورخ 99/5/15 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به فروش کلیه ضایعات انبار خود اهم از فلزی وغیر فلزی خودروهای فرسوده ،کابل مسی روکش دار و آلومنیوم اقدام  نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مزایده شركت نمايند.

1–موضوع مزایده: فروش کلیه ضایعات انبار 2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانکی به مبلغ600/000/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری میبد. 3- زمان ومحل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/5/23 تا تاریخ 99/6/12 و مبلغ خرید اسناد 750/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری میبد ومحل دریافت آدرس اینترنتیmeybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری میبد. 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات: در ساعات اداری از تاریخ 99/5/30 تا تاریخ 99/6/12 و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد. 5- زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: مورخ 99/6/13 ساعت 10 صبح در محل شهرداری میبد.6-پرداخت هزينه هاي نشر آگهی روزنامه ،كارشناسي وسایر هزینه های مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9-سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

                                                                                                           شهردار میبد- علیرضا نقوی

 

دعوت نامه

قانون منع مداخله

برگ پيشنهاد قيمت