مراکز درمانی

شبکه بهداشت و درمان

بیمارستان‌ها

درمانگاه‌ها

مراکز بهداشت

خانه بهداشت

داروخانه‌ها

مطب‌ها

 


 

شبکه بهداشت و درمان

نام تلفن آدرس
شبکه بهداشت و درمان (حراست) 7733016  
شبکه بهداشت و درمان (روابط عمومی) 7733004  
شبکه بهداشت و درمان (امور اداری) 7737500  
شبکه بهداشت و درمان (امور مالی) 7737551  
شبکه بهداشت و درمان (پیام گیر) 7733013  
مرکز آموزش بهورزی 7720044  

[بازگشت به ابتدای صفحه]

بیمارستان‌ها

بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
آدرس شهرستان میبد - بلوار بسیج - بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
تلفن 7751200 الی 5
نمابر 7751206
كد پستی 8961977138
سایت http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=14202

[بازگشت به ابتدای صفحه]

درمانگاه‌ها

مراکز بهداشت

نام تلفن آدرس
مرکز بهداشت (مدیریت) 7733015  
مرکز بهداشت (تلفنخانه) 7733012-7733019  
مرکز بهداشت (گسترش شبکه) 7738030  
مرکز بهداشت (مبارزه با بیماریها) 7737550  
مرکز بهداشت (انبار دارویی) 7732700  
مرکز بهداشتی درمانی 1 شهری 7733008  
مرکز بهداشتی درمانی 2 شهری 7723009  
مرکز بهداشتی درمانی 3 شهری 7753017  
مرکز بهداشتی درمانی 4 شهری 7723011  
مرکز بهداشتی درمانی 5 شهری (شهیدیه) 7733005  
مرکز بهداشتی درمانی 5 شهری (کلینیک) 7734145  
مرکز بهداشتی درمانی بفروئیه 7733006 بفروییه
مرکز بهداشتی درمانی رکن آباد 7770075 رکن آباد

[بازگشت به ابتدای صفحه]

خانه بهداشت

نام تلفن آدرس
خانه بهداشت امیرآباد 7731020 امیرآباد
خانه بهداشت حسن آباد 7733118 حسن آباد
خانه بهداشت رکن آباد 7770075 رکن آباد
خانه بهداشت بارجین 7750312 بارجین
خانه بهداشت جهان آباد 7734414 جهان آباد
خانه بهداشت بفروئیه 7734186 بفروئیه
خانه بهداشت مهرآباد 7770202 مهرآباد
خانه بهداشت محمودآباد 7739768 محمودآباد
خانه بهداشت حجت آباد 7773323 حجت آباد

[بازگشت به ابتدای صفحه]

داروخانه‌ها

مطب‌ها