اعضای شورای اسلامی شهر میبد
شورای اسلامی شهر میبد
سیدحسین آتشی (ریاست شورا) سیدعلی محمد جوادیان عزیزالله داورپور
مجید بهارستانی داوود دهقانی مهدی اکبرزاده
سیدعلی محمد میرحسینی حسین ملا احمدی سیدابوالفضل دهقانی