شهرداری میبد در نظر دارد مزایده عمومی واگذاری مدیریت و بهره‌برداری کشتارگاه دام را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در  مزایده شركت نمايند.

1-تاریخ انتشار در سامانه: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ7/7/1400

2-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد: ساعت19روزدوشنبه تاریخ 1400/7/12

3-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 14 روز شنبه تاریخ1400/7/24

4-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت 8 صبح روز یکشنبه تاریخ 1400/7/25

5- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ90/000/000 ريال  به صورت فیش نقدی یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

7– نفرات اول، دوم وسوم مزایده که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

8- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.

                                                                                   شهردار میبد- علیرضا نقوی